Noile modificari ale Codului Muncii

Pe data de 31.03.2011 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 225/31.03.2011, Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Legea aduce o serie modificari importante Codului Muncii dupa cum urmeaza:

A fost interzisa incheierea Contractului Individual de Munca in alta forma decat forma scrisa si au fost instituite o serie de obligatii suplimentare in sarcina angajatorilor, anterioare inceperii activitatii (e.g. inregistrarea contractului individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor). Totodata au fost instituite sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea acestor noi obligatii sub forma de amenda contraventionala cuprinsa intre 500 si 20.000  RON.

Au fost introduse o serie de noi drepturi si obligatii pentru angajatori dintre care mentionam cu titlu de exemplu:

–          Obligatia angajatorului de a intocmi fise de post anterior incheierii de Contracte Individuale de Munca aferente acestor posturi.

–          Dreptul angajatorului de a stabili criterii colective de evaluare a activitati angajatilor, care vor fi avute in vedere si la momentul stabilirii ordinii de concediere in cazul concedierilor colective. Ca urmare si in legatura cu reglementarea acestui drept al angajatorului au fost modificate si unele prevederi referitoare la continutul Regulamentului de ordine interioara.

–          Dreptul angajatorului de a stabili obiective individuale de performanta precum si de criterii de evaluare a modului de indeplinire a acestor obiective.

–          Obligatia mentionarii in Contractul Individual de Munca a cuantumului prestatiilor suplimentare in bani sau in natura aferente clauzei de mobilitate.

A fost abrogat alin. 3 al art. 27 astfel incat este obligatorie prezentarea certificatului medical in vederea angajarii anterior incheierii Contractului Individual de Munca, un astfel de certificat nemaiputand fi prezentat ulterior incheierii Contractului asa cum era prevazut in vechea reglementare.A fost modificat regimul perioadei de proba, esentiale fiind urmatoarele modificari:

–          A fost extinsa perioada de proba la maximum 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si maximum 120 de zile pentru functiile de control;

–          S-a introdus o perioada limita de 12 luni in care se pot face angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru acelasi post si s-a eliminat restrictia cu privire la numarul de persoane care pot fi angajate de proba pe acelasi post.

Au fost aduse o serie de modificari regimului suspendarii si incetarii de drept a Contractului Individual de Munca.

Au fost modificate unele reglementari referitoare la reducerea temporara a activitatii pentru motive economice sau tehnice.Au fost modificate o serie de termene reglementate de Codul muncii, dintre care, cu titlu de exemplu mentionam:

–          A fost redus de la 9 luni la 45 de zile termenul in care ulterior concedierii colective angajatului nu ii este permis sa angajeze alte persoane pe posturile desfiintate si reinfiintate ulterior concedierii.

–           A fost extins termenul de previz in caz de concediere de la minimum 15 zile la minimum 20 de zile.

–          A fost extins termenul de preaviz in caz de demisie de la 15 la 20 de zile in cazul functiilor de executie si de la 30 la 45 de zile in cazul functiilor de conducere.

Au fost aduse o serie de modificari regimului Contractului Individual de Munca pe perioada determinata. Inacealsi sens au fost aduse o serie de modificari regimului Contractului Individual de Munca prin Agent de munca temporara.

A fost modificat regimul timpului de munca de zi cat si cel al muncii de noapte in special cu privire la urmatoarele aspecte: numarul maxim de ore de lucru, munca suplimentara, modalitatea de compensare a orelor de munca de noapte, elaborarea normelor de munca etc.

Au fost aduse unele modificari prevederilor legale referioare la concediul de odihna in sepcial cu privire la: modul de repartizare a concediilor, regimul aprobarii sau respingerii cererii de concediu etc.

Au fost aduse modificari drepturilor si obligatiilor angajatului si angajatorului pe perioada sau in legatura cu stagiile ori cursurile de formare profesionala.

In ceea ce priveste activitatea sindicatelor/reprezentantilor salariatilor precum si tratamentul membrilor sindicatelor/reprezentantilor salariatilor  au fost aduse unele modificarii Codului Muncii dintre care printre cele importante se numara modificarile aduse regimul concedierii membrilor sindicatelor/reprezentantilor salariatilor.

Au fost abrogate o serie de prevederi reglementate de Codul Muncii referitoare la continutul, aplicabilitatea si  modul de incheiere a Contractelor Colective de Munca.

Au fost aduse o serie de modificari regimului raspunderii disciplinare  a salariatilor precum si procedurii de cerecetare disciplinara si efectelor sanctiunilor disciplinare aplicate.

Au fost introduse noi modalitati de stabilire a raspunderii patrimoniale a salariatilor pentru pagubele cauzate din culpa lor angajatilor.

Au fost modificate si respectiv au fost introduse noi sanctiuni contraventionale si/sau penale pentru nerespectarea prevederilor Codului Muncii.